Địa chỉ: Thôn Quang Trung - Thịnh Lộc - Lộc Hà - Hà Tĩnh